Kallelse Årsmöte 2024-03-05

      Kommentarer inaktiverade för Kallelse Årsmöte 2024-03-05

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och Idrottsförening till årsmöte tisdag den 5 mars 2024 kl. 18.30 i Huskvarna gamla Idrottshus. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att komma med förslag till årsmötet i form av motioner. 

För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 20 februari. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2024:

 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd för årsmötet 
 1. Val av mötesordförande
 2. Val till mötessekreterare
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 1. Fastställande av dagordningen
 2. Val till protokolljusterare
 1. Styrelsens redovisning
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 2. Fastställande av stadgeändring beslutad vid årsmöte 2023
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 2. Val av:

ENLIGT STADGARNA TIDSBESTÄMDA POSTER

 1. Ordförande (på 2 år).
 2. Sekreterare (på 2 år).
 3. Eventuellt fyllnadsval vice ordförande (på 1 år).
 4. Ungdomsrepresentant (på 2 år).
 5. Eventuellt fyllnadsval ledamot [1] (på 1 år).
 6. Ledamot [2] (på 2 år).
 7. Fyllnadsval ledamot [3] (på 2 år).
 8. Revisor (på 2 år).
 9. Eventuellt fyllnadsval revisorssuppleant (på 1 år).
 10. Valberedning (2 till 3 personer på 1 år).
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas